‘Ffug-wydd a’r hud yn cyfarfod am y tro cyntaf ar ffilm’ : Argraffiadau (heb spoilers!) Alun Parrington o Doctor Strange.

14813438_1254117634609898_214177248_o1Mae, Doctor Strange, ffilm ddiweddaraf gan Marvel Studios eto’n profi eu bod nhw’n hynod lwyddiannus pan mae’n dod at blesio eu cynulleidfaoedd. Mae eu llwyddiant i’w weld yn ffigyrau’r Box Office a hefyd yn ymateb yr adolygwyr. Cyfarwyddir y ffilm hon gan Scott Derrickson ac yn serennu mae’r actor hynod boblogaidd Benedict Cumberbatch fel Dr Steven Strange. Mae’r ffilm wedi ei selio ar gymeriad o’r comigau a ymddangosodd am y tro cyntaf ym 1963. Dyma’r tro cyntaf iddo ymddangos yn y Marvel Cinematic Universe (sef y ffilmiau a’r sioeau teledu sydd wedi eu cynhyrchu gan Marvel Studios.) Maent oll yn bydoli yn yr un byd â’i gilydd, sydd yn galluogi cymeriadau o’r naill ffilm groesi drosodd ac ymddangos yn ffilmiau ei gilydd.

Yn y ffilm, gwelwn lawfeddyg niwro enwocaf y byd, Steven Strange, sydd ar frig ei faes ac yn byw bywyd moethus iawn yn Efrog Newydd. Mae ganddo fflat anferth gyda golygfeydd anhygoel o’r ddinas. Dydy o ddim ond yn prynu’r dillad gorau ac mae o’n gyrru Lamborghini. Un gair na fuaswn yn ei ddefnyddio i’w ddisgrifio buasai ddiymhongar. Mae o’n ddyn trahaus sydd yn byw mewn byd materol ac unig am ei fod wedi anghofio gwerth ei waith fel Doctor. Ar ôl bod mewn damwain car erchyll, mae Steven yn colli defnydd ei ddwylo, ac ar yr un amser, ei fywoliaeth. Mae ei fywyd yn mynd o ddrwg i waeth wrth iddo wario pob ceiniog a dimai sydd ganddo ar lawdriniaeth arbrofol i drio cael defnydd ei ddwylo yn ôl; yn anffodus, methiant oedd eu cynigion. Ar ôl clywed am rywun arall oedd wedi bod mewn damwain erchyll ond wedi gallu gwella eu hunain rhywsut, mae Steven Strange yn gwario’r pres sydd yn weddill ganddo ar diced unffordd i Nepal, yn y gobaith bod y stori’n wir. Yno, mae’n cyfarfod â chymeriadau Tilda Swinton (The Ancient One) a Chiwetel Ejiofor (Mordo) sy’n dangos iddo bod mwy i’r byd nag oedd erioed yn gwybod. Maent hefyd yn datgelu bod yna ffordd iddo wella’r difrod i’w ddwylo ond byddai’n cymryd amser a gwaith caled ar ei ran o wrth iddo astudio’r hud.

14825555_1254122331276095_1648897010_n

Ers y dechrau, mae’r elfen ffug-wyddonol a hud wedi bodoli law-yn-llaw yn y comigau ond dim ond rŵan rydyn ni wir yn gweld yr elfen hudol yn cael ei archwilio yn y ffilmiau. Er bod rhai elfennau wedi cael eu trafod yn y ffilmiau Thor yn y gorffennol, dyma’r tro cyntaf i ni eu gweld yn cael eu defnyddio gan ddynoliaeth ar ein byd ni. Mae’r elfen hon yn chwa o awyr iach ac fel petai wrth iddo ddod â rhywbeth newydd i ni edrych arni yn hytrach na’r un hen elfen o dechnoleg a gwyddoniaeth rydyn ni wedi arfer gyda hi erbyn hyn. Mae’r elfen newydd gyffrous hon hefyd yn  ddiddorol i’w gweld pan ddaw hi at yr effeithiau arbennig. Mae’n deg dweud bod y deunydd gwreiddiol o’r 60au gyda syniadau a darluniau trippy yn dylanwadu ar sut yr adroddir y stori. Mae hynny’n rhywbeth mae’r cyfarwyddwr wedi cadw ato wrth iddo addasu’r stori i ffilm. Er bod yna ddylanwad mawr o effeithiau arbennig Inception yn y ffilm, mae sawl elfen wreiddiol o’r comigau yma hefyd i’w gweld. Dewis dewr iawn gan y tîm creadigol oedd addasu’r stori hon ar gyfer apelio at gynulleidfa mainstream.  Yn bersonol, dydw i ddim yn ffan mawr o ffilmiau 3D o gwbl ac yn hytrach, rydw i wedi dewis mynd i weld fersiwn 2D. Ond ar ôl gwylio’r ffilm hon, buaswn yn dweud celwyddau pe bawn i’n dweud nad ydw i wedi cael fy nhemtio i fynd i’w gweld hi eto yn 3D. Braf buasai gweld sut fuasai rhai o’r golygfeydd arbennig hyn yn edrych.

Er bod y rhain yn elfennau cyffrous a diddorol, ni fuasen nhw mor arbennig heb stori gadarn yn sylfaen i’r ysblander hwn. Mae Marvel (fel pob tro arall) wedi pwysleisio mai stori’r cymeriadau sydd yn dod yn gyntaf cyn hyn i gyd. Oherwydd hynny, yn fy marn i, maent wedi llwyddo i adeiladu perthynas gyda’u cynulleidfaoedd. Mae’r gynulleidfa yn dal i ddychwelyd tro ar ôl tro at Marvel, dim ots pa mor arbrofol ydy’r cysyniad. Yn y bôn, stori yw hon am ddyn sydd yn colli ei fywoliaeth a gwelwn ei siwrnai wrth iddo gael trafferth yn derbyn hyn ac ailfeddwl ei fywyd a’i egwyddorion. Mae Benedict Cumberbatch yn actor hynod boblogaidd yn y maes teledu, theatr a ffilm. Felly, dim ond mater o amser oedd hi cyn iddo gael cynnig rhan mewn masnachfraint fawr fel hon. Er bod si ar hyd y lle mai rhwng Benedict a Joaquin Phoenix oedd y rhan, rydw i’n falch iawn mai i Benedict aeth y rhan yn y pen draw. Credaf ei fod yn gallu chwarae’r llon a’r lleddf yn dda iawn, er bod y cymeriad yn ffroenuchel ac, ar adegau, yn eithaf annifyr ar ddechrau’r ffilm, roeddwn yn dal i deimlo trueni drosto wrth iddo drio ymdopi â chanlyniadau’r ddamwain. Drwy waith caled yr ysgrifenwyr, cyfarwyddwr a Benedict ei hun y mae’r diolch am hynny.

Yn wahanol i ffilmiau eraill sydd wedi cael eu cyhoeddi eisoes y flwyddyn hon (Batman v Superman, Captain America: Civil War ac Suicide Squad) doedd disgwyliadau’r ffilm hon ddim yn rhy uchel. Er bod yna ffans sydd wedi bod yn darllen y comigau ers degawdau, doedd dim gymaint o bwysau ar y stiwdio i’r ffilm hon fod yn llwyddiant. A hithau wedi bod yn flwyddyn brysur iawn ar gyfer ffilmiau yn y genre Superhero, ac i raddau, cafodd hon ei hanghofio yng nghanol bwrlwm y ffilmiau eraill. Felly, efallai bod y ffilm wedi mynd yn ddi-gosb am ambell i beth gan nad oedd y disgwyliadau wedi bod mor uchel iddi. O ran stori, buaswn wedi hoffi gweld ychydig bach mwy o amser yn cael ei dreulio ar y cymeriad yn dysgu’r elfennau hudol. Wedi dweud hynny, wrth ystyried ac edrych ar y sawl cam gwahanol roedd angen i’r cymeriad fynd drwyddo, mae’n ddealladwy pam fod angen symud y stori yn ei blaen mewn rhai darnau. Doedd gelyn y stori, Kaecilius (Mads Mikkelsen), ddim mor eiconig â buasai wedi gallu bod, ond, heb ddifetha’r ffilm, credaf fydd gelyn Doctor Strange yn y dyfodol yn un llawer mwy diddorol.

Ar y cyfan, mae’r ffilm hon wedi bod yn llwyddiannus wrth gyflwyno’r elfen hudol i mewn i’r MCU ac felly, dim dyma fydd y tro olaf i ni weld defnydd ohoni yn y ffilmiau. Erbyn hyn, gwyr bawb fod angen aros tan ddiwedd y credits i weld golygfeydd arbennig. Os ydych eisiau syniad o le eith Doctor Strange nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n aros ar ddiwedd y ffilm am syndod bach. Eto, mae Marvel wedi bod yn llwyddiannus wrth iddynt drosi un o’u cymeriadau eiconig oddi ar y dudalen i’r sgrîn fawr.

SGÔR ALUN: 8/10.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: