‘Archwilio’r syniad o dda a drwg’ : Alun Parrington sy’n pwyso a mesur ‘Suicide Squad’, ynghyd â dangos lluniau o arddangosfa’r ffilm.

Dyma adolygiad **di-sbwyler** o’r ffilm Suicide Squad gan Alun Parrington, ynghyd â lluniau o arddangosfa o wisgoedd y ffilm y bu’n ymweld ag e yn Llundain.

13900070_1180218768666452_1314581618003233136_n

Y Stori:

Suicide Squad yw’r ffilm ddiweddaraf yn seiliedig ar DC Comics ac wedi ei chyfarwyddo a’i hysgrifennu gan David Ayer. Ond yn wahanol i’r ffilmiau eraill, dim stori am yr arwyr mohoni ond yn hytrach, stori am y gelynion. Yn bersonol, fel rhywun sydd gyda diddordeb yn y comics, mae hwn yn syniad gwych gan mai DC sydd gyda rhai o’r gelynion mwyaf diddorol. Yn y ffilm, mae Amanda Waller (Viola Davies), sydd yn gweithio i’r US Intelligence, yn penderfynu bod angen dod â grwp o bobl â phwerau arbennig at ei gilydd a’u cael nhw i weithio i’r gyfraith. Ar ddechrau’r ffilm, rydym yn ymweld â charchar ‘Belle Reeve’ – carchar arbennig sydd wedi ei adeiladu ar gyfer pobl gyda phwerau a’r bobl fwyaf peryglus. Yma rydym yn cyfarfod â phrif gymeriadau’r ffilm:

Deadshot (Will Smith)

Harley Quinn (Margot Robbie)

Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje)

Enchantress (Cara Delavinge)

Boomerang (Jai Courtney)

Diablo (Jay Hernandez)

Slipknot (Adam Beach)

Katana (Karen Fukuhara)

Mae Amdanda Waller yn gorfodi’r gelynion i weithio iddi wrth fewnblannu ffrwydryn yn eu pennau. Mae hi hefyd yn datgelu os oes rhywbeth yn mynd o’i le gyda’r tîm, bydd hi’n hawdd i’r llywodraeth gymryd dim cyfrifoldeb am y peth am mai’r gelynion fyddai’r unig bobl y byddai’r cyhoedd yn eu beio. O ddiddordeb hefyd, yn y ffilm mae’r Joker yn cael ei chwarae gan Jared Leto. Dyma’r tro cyntaf i ni weld y cymeriad ar y sgrîn fawr ers fersiwn hynod boblogaidd Heath Ledger yn ôl yn y Dark Knight yn 2008. Mae Batman (Ben Affleck) hefyd yn ymddangos mewn golygfeydd byrion yn y ffilm.

 

Y Cadarnhaol:

13680193_1180218958666433_8158913682670985529_o

Gwisg Deadshot, sef cymeriad Will Smith yn y ffilm.

Pan gafodd Will Smith ei gyhoeddi fel y cymeriad Deadshot, roedd llawer o bobl yn ansicr am y peth. Dros y blynyddoedd, mae Will Smith wedi ennill enw fel rhywun sy’n gorfodi’r stiwdio ffilmiau i wneud pob dim mewn ffilm am ei gymeriad. Yn ddiweddar yn ôl y sôn, gwrthododd ddychwelyd i’r ail ffilm Independence Day oherwydd nad oedd ei gymeriad o yn chwarae digon o ran yn y stori. (Ond wrth edrych yn ôl, efallai bod Will wedi gwneud y penderfyniad cywir yn y sefyllfa honno gan nad oedd y ffilm wedi gwneud yn dda iawn beth bynnag.) Roedd hi’n wych gweld ei gymeriad yn Suicide Squad ac un o uchafbwyntiau’r ffilm oedd ei olygfeydd o a’r modd yr oedd o’n cyd-weithio gyda gweddill y ‘Squad’.

Nesaf: Margot Robbie fel Harley Quinn. Mae hon yn gymeriad mae’r gynulleidfa wedi bod yn awyddus i’w gweld ar y sgrîn fawr ers blynyddoedd. O’r diwedd, maent yn cael hynny gyda Margot Robbie yn y rôl. Mae ei pherfformiad hi, ei hegni a’r elfen gorfforol y mae hi’n dod i’r rôl hwn yn llawer iawn o hwyl i wylio ar y sgrîn. Weithiau, mae hi’n anodd cael actor sydd yn gwneud y ddau beth mor dda. Mae ei phortread hi o’r cymeriad yn werth-chweil.

13653222_1180218748666454_1647674951547716025_o

Alun a gwisg Harley Quinn, a portreadir gan yr actores Margot Robbie.

13653381_1180218775333118_766284046620415805_o

Cefn siaced Harley Quinn: ‘Property of the Joker’

Er bod Will Smith a Margot Robbie yn llawer o hwyl fel eu cymeriadau, roedd hyn i’w disgwyl gan eu bod nhw wedi ymddangos llawer yn y defnydd marchnata (y trailers a’r promos ar gyfer y ffilm). Un cymeriad wnaeth sefyll allan i fi oedd un nad oedd wedi ymddangos llawer yn y trailer (heblaw am ambell saethiad) oedd cymeriad Diablo. Gan fod y ffilm hon yn stori am y gelynion, mae’r thema ‘Redemption’ yn un sydd yn gref iawn yn y ffilm gyda’r cymeriadau yn cael y cyfle i wneud yn iawn am y drwg maent wedi achosi yn y gorffennol. Un o’r straeon mwyaf diddorol a thrist ydy stori Diablo a sut wnaeth o ddiweddu yn y carchar. Yr hyn sy’n wych am ffilm gyda gelynion yn y prif rannau ydy ein bod ni’n cael archwilio’r syniad o dda a drwg ac nad yw’r ddwy ochr mor ddu a gwyn ag ydyn nhw mewn ffilmiau eraill.

Fel y soniais yn gynharach, dyma ydy’r tro cyntaf rydyn ni wedi gweld y Joker ar y sgrîn fawr ers Heath Ledger. Y tro hwn, mae’n cael ei chwarae gan yr enillydd Oscar, Jared Leto. Jyst cyn i’r ffilm gael ei rhyddhau, datgelwyd bod llawer o olygfeydd y Joker wedi cael eu dileu o’r ffilm. Mae’n anffodus bod llawer o olygfeydd y Joker o’r trailer ddim yn y ffilm. Er, mae’n siŵr y gwnawn nhw ddiweddu ar y Blu-Ray fel rhyw fath o Deleted Scene. Yn amlwg, mae llawer o gymharu am fod rhwng fersiwn yma’r Joker ac un hynod boblogaidd Heath Ledger. Mae’n ddiddorol cymharu’r ddau, ond credaf ei bod hi’n bwysig cofio bod y ddau yn bodoli mewn ffilmiau gwahanol. Ar un llaw, roedd The Dark Knight (2008), a gafodd ei chyfarwyddo gan Christopher Nolan, gyda thôn realistig, tywyll a ‘gritty’; tra bod mwy o hwyl yn perthyn i Sucide Squad.

Un o wisgoedd y Joker, a chwaraeir gan Jared Leto.

Un o wisgoedd y Joker, a chwaraeir gan Jared Leto.

Cyn symud ymlaen i’r negyddol, rhaid i fi hefyd sôn am soundtrack y ffilm fel un o fy hoff elfennau. Pan gafodd Guardians of the Galaxy ei rhyddhau yn 2014, dyma lawer o bobl (gan gynnwys fy hun) yn gwirioni gyda’r soundtrack hwnnw. Aeth y soundtrack hyd yn oed i No.1 draw yn America. Rŵan, mae Warner Brothers a DC wedi cael yr un syniad gyda’r ffilm hon ac i raddau, mae’r ffilm hon a Guardians of the Galaxy yn reit debyg gyda’r ddwy yn straeon am droseddwyr yn cael y cyfle i wneud yn iawn am eu gorffennol. Mae soundtrack Suicide Squad yn cynnwys caneuon gan Skrillex, Lil Wayne, twenty one pilots, Eminem a Panic at the Disco. Buaswn i’n argymell unrhyw un i wrando arni oherwydd bod caneuon gwych arni, hyd yn oed os nadd ydych yn ffan o’r genre superhero.

 

Y Negyddol:

Os ydych chi’n rhywun fel fi sydd gyda diddordeb mewn ffilmiau ac yn dilyn sawl gwefan a blog ffilmiau gwahanol, byddwch chi’n gwybod derbyniodd y ffilm adolygiadau hynod negyddol. Dydw i ddim yn siŵr yn bersonol os ydy’r adolygiadau gwael hyn wedi gostwng fy nisgwyliadau gymaint am y ffilm: bod hyn wedyn wedi fy nrysu wrth i mi wylio’r ffilm oherwydd o ddifri calon, dydy hi ddim mor ddrwg â mae rhai o’r adolygiadau yn ei gwneud allan. Ar y funud, mae gan y ffilm rating 26% ar wefan Rotten Tomatos, ac er bod yna sawl problem gan y ffilm, ac mae hi’n bell o fod yn berffaith, dydw i ddim yn cytuno gyda’r sgôr.

Gwisg Carla Delevigne yn y ffilm, sy'n chwarae rhan The Enchantress.

Gwisg Carla Delevigne yn y ffilm, sy’n chwarae rhan The Enchantress.

Un o broblemau’r ffilm, yn fy marn i, oedd y teimlad nad oedd o’n rhy sicr o beth oedd o eisiau bod ac roeddwn i’n teimlo bach y ddryslyd gyda hynny ar adegau. Y ffilm DC diwethaf i gael ei rhyddhau cyn y ffilm hon oedd Batman v Superman yn ôl ym mis Mawrth. Cafodd y ffilm hefyd ymateb cymysg gyda llawer o bobl yn cwyno bod y ffilm yn rhy dywyll a bod dim hwyl ynddi. Mae’r broblem hon yn stemio o’r llwyddiant cafodd Christopher Nolan gyda’r ffilmiau Batman. Er bod y tôn tywyll a ‘gritty’ hwn yn gweithio gyda cymeriad Batman, dydy o ddim gyda gweddill y cymeriadau. Mae ffilmiau Marvel yn llwyddiannus gan eu bod nhw gydag elfen o hwyl a hiwmor yn ei ffilmiau, ond mae Warner Brothers a DC yn dal i drio ail greu’r elfen ddifrifol oedd yn y ffilmiau Dark Knight yn lle symud ymlaen gyda thôn a theimlad ffres.

O’r diwedd ar ôl Batmen vs Supermanm, rydw i’n meddwl bod Warner Brothers/DC wedi deall mae’r elfen hwyliog mae’r ffans yn mwynhau yn y ffilmiau Marvel ydy’r ffordd i fynd ac wedi trio ‘course correct’ fel petai. Ar ôl i Batman vs Superman gael ei rhyddhau, dyma’r ffilm hon yn mynd trwy gyfnod o ail saethiadau i drio rhoi elfen fwy hwyliog i’r ffilm, ond yn anffodus, dim ond hyn a hyn mae’r ail saethiadau’n gallu gwneud.

Boomerang, un o gymeriadau mwyaf doniol y ffilm yn ol rhai adolygiadau.

Boomerang, un o gymeriadau mwyaf doniol y ffilm yn ol rhai adolygiadau.

Pan gafodd trailers Wonder Woman a Justice League (dechreuodd y ffilmio ar ôl Batman Vs Superman) eu rhyddhau yn San Diego Comic Con fis diwethaf, rhywbeth wnaeth sefyll allan i bawb oedd gymaint yn fwy lliwgar a doniol oedd y ddwy ffilm hyn i’w gweld. Felly gobeithio mai dyma sut fydd pethau yn datblygu o hyn ymlaen.

Mae hanes aelodau’r ‘Squad’ yn cael ei ddatgelu ar ffurf ôl-fflachiadau (Flashbacks) yn y ffilm. Er fy mod i’n cytuno mai dyma oedd y ffurf orau o gyflwyno’r cymeriadau i’r ffilm, mae hefyd yn bechod oherwydd bod gan y cymeriadau ‘origins’ mor ddiddorol, yn enwedig perthynas Harley Quinn a’r Joker. O ran strwythur, mae Act 1 a 2 y ffilm yn dal dŵr, ond yn anffodus, rydw i’n teimlo bod hanner awr olaf y ffilm yn dad-wneud y gwaith da mae dechrau a chanol y ffilm wedi gwneud wrth adeiladu ar y stori.

Y ‘verdict’:

Ar y cyfan, os ydych chi’n aelod o’r gynulleidfa sydd yn mwynhau ffilmiau o’r genre hwn, mae’n siŵr y cewch chi lawer o hwyl yn gwylio’r ffilm hon fel y gwnes i. Ond yn anffodus, dydy Warner Brother a DC ar hyn o bryd dal ddim wedi darganfod sut i drosglwyddo eu cymeriadau (heblaw am Batman) o fyd y comics i mewn i’r byd ffilm sydd yn apelio at y cynulleidfa mainstream yn yr un modd â mae Marvel yn cael llwyddiant mawr yn gwneud. Ond eto, fel soniais yn gynharach, mae i’w weld fel bod pethau yn newid gyda trailers ei ffilmiau nesaf: Wonder Woman a Justice League a fydd yn cael eu rhyddhau yn 2017.

Sgôr Cyfanswm ar gyfer y ffilm hon: 6.5/10

@MrAlParr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: