‘Adar Dur’ : Stori fer newydd sbon gan Elan Grug Muse.

Clec.. ping

Gwyliodd Alun yr aderyn yr oedd o newydd ei daro yn troelli’n wyllt uwch ei ben cyn ail-ddarganfod ei echel a hedfan i ffwrdd yn biwis.

Clec

Clec… ping

Dyna fo’n taro un arall, a honno’n gwneud coblyn o din dros ben nes ei fod o’n bowndian trwy’r awyr, y fwled yn sboncio’n ddiniwed oddi arni.

Clec.. ping

Roedd Alun wedi ei cael gyfareddu gan yr adar dur ers iddo eu gweld nhw am y tro cyntaf. Tra bod pawb arall yn amheus ac hyd yn oed yn ddirmygus ohonyn nhw, roedd Alun yn gwirioni ar y ffordd yr oedden nhw’n hedfan yn union fel adar go iawn, eu hadenydd mecanyddol wedi llwyr feistroli symudiad a rhythm adenydd naturiol. Roedd na rywbeth macabre amdanyn nhw, y ffordd yr oedden nhw’n dynwared creaduriaid byw, a mudandod iasol eu pigau du, ac roedd hynny’n ei ddenu a’i ffieiddio yr un pryd. Doedden nhw ddim yn medru cael eu lladd ac roedden nhw i gyd yn cario camerâu cudd bach yn lle llygaid. Heblaw am hynny roedden nhw ru’n ffunud ac adar go iawn, er ei bod hi wedi mynd yn anodd cymharu y dyddiau yma gan, fod prin ddim adar go iawn i’w cael ar ôl, dim ond ambell fran esgyrnog. Yma ar gopa’r foel roedd yr adar dur yn hel yn heidia du i bigo yn y grug fel y bydda grugieir a phibyddion yn eu gwneud erstalwm, a dyma hoff le Alun i ddod i gymryd pot-shots tuag atyn nhw yn pawn.

Anelodd Alun ei wn unwaith eto.

Clec… ping, corff bach du yn sboncian ar draws yr awyr.

Pan oedd o’n iau dod fyny i ben y foel efo sbienddrych fydda Alun i sbïo arnyn nhw. Wrth gwrs yr oedden nhw’n greadigaethau dipyn yn fwy trwsgl y dyddiau hynny, y dechnoleg yn ‘fengach ac adar go iawn yn dal i fod o gwmpas. Ac mi roedd gan bobol fwy o’u hofn nhw hefyd, nhwytha’n lygaid i’r heddlu cudd, yn rhan o’r arbrawf fawreddog i droi’r wlad yn un carchar Foucaltaidd panoptig mawr, neu yn ffordd o atal terfysgaeth, dibynnu pa stori oeddech chi’n ei chredu. Llygaid ym mhob man, yn gwylio os nad yn gweld. Erbyn hyn wrth gwrs doedd gan neb fawr o’u hofn nhw, pawb wedi sylweddoli mai ffars oedd meddwl y gallai biliwn o lygaid fyth weld unrhyw beth. Y dyddiau yma roedd hyd yn oed saethu at yr adar yn weithred weddol ddi-risg.

Clec… ping

Dyna’r aderyn yn gwneud tin dros ben, yn troelli fel chwyrligwgan. Arhosodd Alun i’w gwylio yn sythu a hedfan i ffwrdd, ond y tro yma wnaeth hi ddim. Y tro yma roedd rhywbeth yn wahanol. Teimlodd Alun ryw arswyd yn mynd trwyddo wrth i’r aderyn suddo’n araf a digyfeiriad, ei adenydd yn chwifio’n ofer wrth iddo ddisgyn fel deilen grin i’r ddaear. Llamodd Alun tuag ato gan faglu trwy’r grug a’r eithin, yn gynnwrf ac arswyd i gyd. Cafodd hyd iddo yn y brwgaij, yn gwneud sŵn hisian ac yn dal i geisio symud ei adenydd yn herciog. Roedd y fwled wedi ei daro rhwng ei adain a phanel y bol, wedi rhwygo darn o’r adain i ffwrdd ac wedi sodro ei hun yng nghanol y peirianwaith.
Roedd calon Alun yn bowndian. Doedd hyn ddim i fod i ddigwydd. Doedd o erioed wedi digwydd o’r blaen. Roedden nhw i fod yn an-ninistradwy. Roedden nhw yn an-ninistradwy, roedd pawb yn gwybod hynny! Ac eto, dyma fo, a rhyw ffliwc o fwled wedi dod o hyd i sawdl achilles y diawl peth, a hwnnw‘n hisian i farwolaeth yng nghanol y brwgaij, ac Alun yn cael ei hun yn teimlo tosturi tros ddarn o beirianwaith.

Cyn iddo fo gael cyfle i ailfeddwl, lapiodd yr aderyn yn ei got a’i heglu hi i lawr y mynydd. Doedd neb ar y stryd i’w weld o wrth iddo fo lithro i mewn i’r tŷ, a gosod y ‘deryn ar fwrdd y gegin. Un stafell fawr oedd llawr gwaelod y tŷ, yn cynnwys y gegin, stafell fyw a stafell wely ar ffurf bwrdd, dwy gadair, stof fechan, a soffa bydredig. Yr hyn oedd yn gwneud iddi deimlo’n stafell lai o faint nac yr oedd hi oedd oedd y ffaith bod pob darn gwag o’r stafell wedi gorchuddio a mân greadigaethau peirianyddol, fel Jac yn y bocs wedi diberfeddu neu automatons efo llygaid mawr, clociau, darnau o fwnci mecanyddol a gweddillion arbrofion Alun i geisio creu cath beirianyddol.

Roedd ei galon bellach wedi tawelu ei dwndran, felly cyneuodd y stof fechan a dechrau berwi dŵr mewn padell gopr cyn cychwyn edrych ar yr aderyn. Estynnodd ei sbectol o’r silff lyfrau a’i focs twls o’r sbensh cyn cynnau cannwyll, oedd yn ffynhonnell fwy dibynadwy o olau na fyddai’r cyflenwad trydan anwadal yn ei roi trwy fwlb. Yn y golau cynnes estynnodd yr aderyn a’i ddad-lapio o blygiadau ei got gan fynd ati i ddechrau ei drin. Roedd yr hisian wedi tewi erbyn hyn a’r creadur druan wedi peidio symud ei adenydd. Yr unig arwydd o fywyd oedd y golau bach melyn oedd yn fflachio’n egwan trwy dwll y fwled. Rhedodd ei fysedd dros gragen yr aderyn, gan edmygu ansawdd yr aloi, y ffordd yr oedd y gragen allanol wedi mowldio’n ofalus i edrych fel plu, cyn i’w ewinedd ddod o hyd i ymylon y panel canol. Agorodd o’n ofalus, gan ddatgelu dryswch y peirianwaith mewnol, oedd fel llwyn drain o weirynnau a chylchfyrddau a goleuadau, a’r cyfan wedi ei chwalu gan effaith y fwled. Cododd ac estyn pentwr o lyfrau mecanyddiaeth llychlyd o’i silff lyfrau. Doedd na ddim pwrpas ceisio chwilio ar y we am wybodaeth fecanyddol, a’r wybodaeth honno bellach wedi ei chadw rhag y cyhoedd, wedi ei chyfyngu at unigolion penodedig efo trwyddedau, i atal aelodau’r cyhoedd rhag gwybod sut i adeiladu bom neu newid ffiws, er eu diogelwch nhw eu hunain wrth gwrs. Dim ond mewn hen lyfrau gwaharddedig ond hawdd ei canfod ar y farchnad ddu oedd y fath honno o wybodaeth i’w chael bellach, a rhwng tudalennau dyddiedig ei lyfrau mecanyddiaeth oedd yr allwedd i ddehongli perfedd yr aderyn.

Yn amlwg, roedd na eglurhad seicolegol dros obsesiwn Alun o greu anifeiliaid mecanyddol. Rhyw ddigwyddiad trawmatig o’i blentyndod mae’n debyg, o bosib diffyg cariad gan ei fam/dad, oedd wedi achosi iddo greu ffantasi o greu anifeiliaid mecanyddol tebyg i’r adar dur i gymryd lle anifeiliaid diflanedig ei blentyndod. Roedd ganddo eisoes felly sylfaen sicir o wybodaeth a phrofiad mecanyddol i adeiladu arni. Aeth ati felly yn awchus, brwd a chymwys i drwsio’r aderyn, gan gyfeirio at ei lyfrau a chymryd nodiadau manwl efo pensil mewn llyfryn bychan.

Bron i deirawr yn ddiweddarach, a’r seithfed gannwyll ar fin diffodd, gosododd y panel canol yn ôl dros fol yr aderyn, yr adain doredig wedi ei hailgysylltu a difrod y fwled wedi ei gyweirio. Gosododd yr aderyn ar y bwrdd, a dechreuodd y deryn gymryd camau bychan tuag ato, gan ysgwyd ei adenydd yn betrus wrth iddo fynd. Ond pan geisiodd hedfan, glaniodd yn glep yn ôl ar y bwrdd. Twtiodd Alun gan estyn hen focs carbod o’r sbensh a’i lenwi a phapurach wedi sgrwnsho cyn gosod yr aderyn yn dyner ynddo fo. Ysgwydodd yr aderyn ei ben yn fodlon cyn plannu ei ben yn ei blu, a setlo i gysgu. Gwenodd Alun cyn sbïo drwy’r ffenest ar y lleuad oedd bellach wedi codi. Gwnaeth swper iddo’i hyn o datws a moron, cyn ei throi hi tua’r cae sgwâr.

Deffrowyd Alun fore trannoeth gan sŵn tapio caled ar ei ffenest. Cododd ar ei eistedd a chlywodd sŵn gwydr yn chwalu. Trodd mewn pryd i weld yr aderyn yn hedfan trwy’r twll lle bu ei ffenest. Diawliodd yr uffern peth, cyn treulio gweddill y bore yn chwilio am ddarn o bolythene i’w hoelio dros y twll. Treuliodd weddill y pnawn yn byseddu trwy’r nodiadau wnaeth o’r pnawn blaenorol, gan wneud brasluniau ar gefn hen bacedi smôcs o gathod mecanyddol fyddai’n hela llygod mawr, yr un anifail oedd i weld yn llewyrchu yn amodau hesb y ganrif newydd.

Sylweddolodd o ddim fod yr heddlu yno nes fod eu bwyell hydrolig wedi hollti ei ddrws yn ddarnau coed tan a dynion mawr blin mewn sgidiau mawr trwm yn llenwi ei ystafell fyw. Rhwygwyd y peiriannau oddi ar y wal a llosgwyd ei frasluniau a’i lyfrau. Griddfanodd Alun wrth i un o’r sgidiau mawr trwm gicio’r dannedd o’i geg ac fe ddechreuodd wylo’n uchel wrth i esgyrn bysedd ei law dde gael eu crensian yn ofalus fesul un.

Y peth olaf iddo weld cyn iddo lewygu oedd y weiren deligraff y tu allan i’w dŷ, yn crymu dan bwysau rhesiaid hir o adar duon…

Elan Grug Muse

@elan_grug

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: